โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสามารถติดต่อรับคู่มือระเบียบการผู้ปกครองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ ที่ห้องวิชาการ อาคาร อบจ.ชั้นที่1 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี โทรศัพท์ 029277239 ต่อ 214