โรงเรียนสุจริต


ตัวชี้วัดที่ 9
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การเปิดเผยข้อมูล
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  • O42 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
  • O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา